Varför radonmätningar på arbetsplatser är viktiga

Arbetsplatser är platser där vi tillbringar en betydande del av vår tid, och det är viktigt att dessa platser är säkra och hälsosamma för oss. En osynlig, luktfri, och färglös gas som kallas radon kan dock utgöra en fara för vår hälsa, särskilt om vi är utsatta för höga nivåer av den under en längre tid. Det är här radonmätningar blir avgörande.

Radon är en gas som kan finnas i luften omkring oss, inklusive inomhusmiljön på arbetsplatser. Trots att den inte kan ses eller kännas kan radon vara mycket farligt vid långvarig exponering. Enligt Folkhälsomyndigheten orsakar radon omkring 500 fall av lungcancer varje år i Sverige och är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning.

På arbetsplatser i Sverige ligger ansvaret för att genomföra radonmätningar på arbetsgivaren. Detta ansvar är en del av arbetsgivarens skyldighet att se till att arbetsmiljön är säker och hälsosam för de anställda. Radonmätningens syfte är att fastställa om radonhalten på arbetsplatsen överstiger den rekommenderade referensnivån på 200 Bq/m3. Referensnivån är densamma för arbetsplatser, bostäder och allmänna lokaler.

Radonmätningar på arbetsplatser måste pågå under minst två månader, eller längre, under eldningssäsongen som sträcker sig från 1 oktober till 30 april. Om det årliga genomsnittet av radonhalten under arbetstid överskrider den nationella referensnivån på 200 Bq/m3 måste arbetsgivaren vidta åtgärder för att minska halten.

Lagstiftningen i Sverige är tydlig när det gäller arbetsgivarens ansvar för att hantera radon på arbetsplatser. År 2018 trädde den nya Strålskyddslagen om radon på arbetsplatser i kraft, som ställer krav på arbetsgivare vars anställda utsätts för radonhalter över 200 Bq/m3. Strålsäkerhetsmyndigheten delar tillsynsansvaret för radon på arbetsplatser, och kraven regleras av både Arbetsmiljölagen och Strålskyddsförordningen.

Från och med den 1 oktober 2021 trädde en förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser i kraft. Syftet med den nya beskrivningen är att förbättra precisionen vid bestämning av radonhalten och ersätta den tidigare beskrivningen från 2004.

Radonmätningar på arbetsplatser en viktig del av att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Genom att vara medveten om och agera mot radonrisker kan arbetsgivare och anställda tillsammans skapa en säkrare arbetsplats och minska riskerna för lungcancer och andra hälsoproblem relaterade till radonexponering.

Relaterad information
Gammastrahlung