Radon – den osynliga faran

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bara går att upptäcka genom en radonmätning. Radon kan orsaka allvarliga hälsoproblem, såsom lungcancer, om man utsätts för höga nivåer under lång tid. 

Det uppskattas att det för närvarande finns ungefär 400 000 bostäder i Sverige som har förhöjda nivåer av radon i inomhusluften. Långvarig exponering för höga halter av radon ökar risken för lungcancer, och i Sverige drabbas cirka 500 personer varje år av lungcancer orsakad av radon.

Det finns tre huvudsakliga källor till radon i byggnader. Den första är marken under och/eller runt huset. Radon bildas naturligt när uran bryts ner i marken. Om huset står på mark med hög halt av uran, kan radon sippra in genom sprickor och öppningar i husgrunden. Radonhalten kan vara högre i källare och lägre våningsplan, eftersom radon är en tung gas som sjunker neråt.

Den andra källan till radon är byggmaterial som blåbetong. Blåbetong innehåller radium som bildar radon när det sönderfaller och var ett populärt byggmaterial mellan 1929 och 1975

Den tredje källan till radon är vatten för hushållsbruk. Grundvatten som används som dricksvatten kan innehålla höga halter av uran, vilket kan orsaka höga radonnivåer inomhus när vattnet används till exempel för duschning och tvätt. Radon kan också frigöras från vatten som används i hushållsmaskiner som disk- och tvättmaskiner.

För att minska risken för höga radonnivåer inomhus är det viktigt att mäta radonhalten i bostäder och byggnader. Om radonhalten är hög ska åtgärder vidtas för att minska halterna. Genom att ta itu med radonproblemen kan man minska risken för allvarliga hälsoproblem och förbättra inomhusmiljön.

Att utföra mätningar av radon är enkelt! Det första steget är att beställa radonmätare och placera dem enligt de instruktioner som medföljer. När mätperioden är över, skickar du tillbaka dosorna för analys. Efter ungefär en vecka kommer du att få resultatet av mätningen, vilket indikerar om det finns en förhöjd nivå av radon eller inte.